Oldal kiválasztása

Adatvédelmi nyilatkozat – applikáció

Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (székhely: 7621 Pécs, Király utca 27., adószám: 11793313-2-02, cégjegyzék szám: 02-09-066283 Képviseli: Bleszity Péter László) kijelenti hogy az általa harmadik felek részére értékesített/fejlesztett szoftver/applikációk nem kezelnek semmilyen személyes jellegű felhasználói adatot, illetve a PKK KFT. működése során betartja a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor érvényes Inftv. és az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) – kötelező rendelkezéseit és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal is betartatja; amennyiben kezel személyes adatot, a kezelt adatokat bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.